Real Estate - Stephen Bakunowski - West USA Realty - Team Minik